Mobirise Website Builder

RHODESIAN-RIDGEBACKS

AFRICA-LODGE **** SOMERSET WEST

FYNN & ZIVA

unsere zwei liebevollen Rhodesian-Ridgebacks - das Sicherheits-Team der AFRICA-LODGE

FYNN Gibbs Lionsriver - *geboren am 14. August 2015

ZIVA Lionsriver - *geboren am 19. Februar 2017


www.lionsriver.com